Infolinia: 575 555 164
Email: kontakt@ekoafro.pl
Koszyk Koszyk (0)
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

 

Obowiązujący od dnia 01.01.2019r.


I .Zasady ogólne
 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.ekoafro.pl

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
     

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, ekoafro.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ekoafro.pl

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3.  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 
III. Umowy sprzedaży
 
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklepu ekoafro.pl i dokonać wyboru produktu podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i wskazówki oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz ilości wybranych produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 5. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych produktów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 7. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ekoafro.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ekoafro.pl. Potwierdzenie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.


 
IV. Dostawa
 
 1. Dostawa Towarów możliwa jest na terenie całej Polski oraz do krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

 1. Poczty Polskiej,

 2. Firmy kurierskiej,

 3. Paczkomatów

 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: CEDIU Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 232, 01-919 Warszawa.

 2. Odbiór jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Zamówienie należy opłacić z góry.

 3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

 5. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy:

 1. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami.

 2. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

 
 
 
V. Ceny i metody płatności
 
 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. Przelewem,

 2. za pobraniem,

 3. płatnością w systemie PayPal,

 4. dodatkowa opłata w wysokości: 2%,

 5. płatnością w systemie DotPay.pl


 
VI. Prawo odstąpienia od umowy
 
 1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie (odbioru przesyłki) odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór znajduje się na stronie www.ekoafro.pl , z tym, że Klient może sam sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 2. Sklep ekoafro zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy oraz zwracany towar, zwrócić Zamawiającemu dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy. Zwrotowi nie będą podlegać dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie ekoafro. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.

 3. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić towar w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

 4. Zamawiający odstępując od Umowy poniesie wszelkie koszty odesłania towaru do Sklepu ekoafro.


 
VII. Reklamacje dotyczące Towarów
 1. W przypadku znalezienia przez Zamawiającego w towarze wad, Sklep zaleca odesłanie zakupionego towaru na adres: ekoafro, ul. Wólczyńska 232, 01-919 Warszawa.

 2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 3. Do towaru zwracanego w ramach procedury reklamacyjnej należy dołączyć „Wniosek o uznanie reklamacji” oraz dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury. W przypadku braku dowodu zakupu należy wskazać inne dowody potwierdzające zakup towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 4. Ekoafro rozpatruje reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania na w/w adres przesyłki z reklamowanym produktem. Sklep dołoży wszelkich starań, żeby w terminie 14 dni Klient został powiadomiony o wyniku reklamacji.

 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

 

 
VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
Ekoafro.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: drogeria@ezebra.pl
 1. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

 2. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 


IX Ochrona danych
Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności


X Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Powyższe zmiany i ich skutki prawne ocenia się na podstawie Prawa cywilnego.

 2. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

 3. Sklep ekoafro ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji Serwisu - nie stanowi zmiany Regulaminu.

 4. Sklep ekoafro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta, ujawnianie danych osobowych.

 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ezebra.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

 
 

Przejdź do strony głównej